Τι προσφέρουμε

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, εστιάζουμε τόσο στον χαρακτήρα του ηγέτη όσο και στην σχέση που αναπτύσσει με την ομάδα του. Έμφαση δίνεται στην ολιστική αντίληψη του συστήματος ηγεσίας. Το Leadership coaching αποτελεί μια διαδικασία δημιουργικού αναστοχασμού των προβολών του ηγέτη και της πραγματικότητας που βιώνει.

Τι είναι το Leadership Coaching

Το Leadership Coaching στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ηγέτη, στη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου μοντέλου ηγεσίας και στην σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ηγέτη και τα στελέχη που διοικεί. Ταυτόχρονα, διαμορφώνουμε το απαραίτητο πλαίσιο εμπιστοσύνης και αναστοχασμού που χρειάζονται οι σύγχρονοι ηγέτες για να λαμβάνουν αποφάσεις. Στις συνεδρίες, εστιάζουμε στην ανάπτυξη και των δύο πυλώνων της ηγεσίας. Αφενός στην προσωπικότητα του ηγέτη, το όραμά του, την αυτογνωσία του κι αφετέρου στην σχέση που αναπτύσσει με την ομάδα και τον οργανισμό που διοικεί, δηλαδή, στον τρόπο που ερμηνεύει και αξιολογεί τους ανθρώπους του.

 • Εσωτερική ισορροπία & προσωπική ανάπτυξη.
  Η ηγεσία βασίζεται πρωτίστως στην σχέση του ηγέτη με τον εαυτό του. Η αυτογνωσία, η αυτορρύθμιση, η εσωτερική ισορροπία και τα στοιχεία του χαρακτήρα του καθρεφτίζονται σε κάθε πτυχή της εργασίας του.
 • Αυθεντικότητα & υψηλές ικανότητες.
  Η ηγεσία είναι κάτι που συμβαίνει ανάμεσα στον ηγέτη και την ομάδα του. Περιλαμβάνει την επικοινωνία του οράματος, το coaching, την ικανότητα διαπράγματευσης, την ανάλυση πληροφοριών και την λήψη αποφάσεων. 

Γιατί να μας επιλέξετε:

Εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, με εστίαση στο αποτέλεσμα, τις λύσεις και την έμπρακτη αλλαγή. Πιστεύουμε στο δυναμικό των ανθρώπων και στον σπουδαίο αντίκτυπο μικρής κλίμακας, στοχευμένων παρεμβάσεων.

Εξειδίκευση

Μοναδική εξειδίκευση σε Coaching, Εκπαίδευση, Ψυχολογία.

Εμπειρία

10ετή εμπειρία με στελέχη, επιχειρήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας.

Μεθοδολογία

Σαφής μεθοδολογία, μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς ατάκες.

Εμπιστευτικότητα

Αυστηροί κανόνες προσωπικού και εμπορικού απορρήτου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Leadership Coaching απευθύνεται σε όσους ασκούν φυσική διοίκηση σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο, ηγούνται επιχειρήσεων και οργανισμών ή έχουν επιλεχθεί να εισέλθουν στο upper / top management και προετοιμάζονται για αυτό. Πιο συγκεκριμένα, σε:

 • C-suite / C-level executives.
 • Middle & Top Management executives.
 • Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
 • Ανώτερα και ανώτατα στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας.

Στο Leadership Coaching εργαζόμαστε στα εξής:

 • Ανάπτυξη του προσωπικού μοντέλου ηγεσίας για κάθε ηγέτη.
 • Εμβάθυνση της αυτογνωσίας και ενίσχυση της αυτορρύθμισης.
 • Ενίσχυση της αφαιρετικής σκέψης και του γνωστικού ελέγχου.
 • Αξιοποίηση όλων των πτυχών της προσωπικότητας στην ηγεσία.
 • Διάγνωση πεποιθήσεων και συμπεριφορών που αναστέλλουν την επιτυχία.
 • Ανάπτυξη θετικών συμπεριφορών με εστίαση στη λύση.
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αυτό-αποτελεσματικότητας.
 • Αξιοποίηση των εσωτερικών πηγών στην επίτευξη στόχων.
 • Εντοπισμός αναστολέων απόδοσης και ενίσχυση επιδόσεων.
 • Ενίσχυση της συστημικής επίγνωσης (awareness) σε ομαδικό και οργνανωσιακό επίπεδο.
 • Κατανόηση κινήτρων και συμπεριφορών των μελών της ομάδας ηγεσίας.
 • Επεξεργασία πληροφοριών και τεχνικές λήψης αποφάσεων.
 • Οικοδόμηση οράματος και σχεδιασμός πλάνου επίτευξης.
 • Ευθυγράμμιση με το πλάνο προσωπικής & οικογενειακής ανάπτυξης.

Δείτε την προσέγγιση και τη μεθοδολογία μας