Πώς ορίζεται η  Coaching Ψυχολογία;

H Coaching Ψυχολογία (Coaching Psychology) είναι ένας σύγχρονος, διευρυμένος κλάδος της ψυχολογικής επιστήμης που εφαρμόζεται σε μη κλινικό πληθυσμό με σκοπό την αύξηση επιδόσεων και την επαγγελματική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, το Coaching Psychology ορίζεται ως εξής:

Η επιστημονική μελέτη των συμπεριφορών, πεποιθήσεων και συναισθημάτων που αναδύονται εντός της coaching πρακτικής με σκοπό την εμβάθυνση της γνώσης και της ενίσχυσης της πρακτικής των επαγγελματιών (Passmore, 2010).

H Coaching Ψυχολογία στοχεύει στην ενίσχυση της ευεξίας και της απόδοσης των ανθρώπων, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, μέσα από μοντέλα του coaching τα οποία βασίζονται σε προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ψυχολογίας (Grant& Palmer, 2002).

Η Coaching Ψυχολογία είναι η συστηματική εφαρμογή της συμπεριφορικής επιστήμης στην ενίσχυση της εργασιακής επίδοσης και της ευζωίας σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας ή παθολογικά επίπεδα άγχους και δυσφορίας (Grant, 2006).

Η Coaching Ψυχολογία, εφαρμόζοντας επιστημονικές και έγκυρες μεθόδους, βοηθά τους ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, να πετύχουν τους στόχους τους, να αλλάξουν και να εξελιχθούν στη ζωή τους. Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι και ένας ακαδημαϊκός κλάδος που μελετά με επιστημονικό τρόπο τη διεργασία της αλλαγής, της βελτίωσης της απόδοσης και της ευεξίας στην ανθρώπινη ζωή (Grant& Cavanagh, 2007).

H Coaching Ψυχολογία ως εφαρμοσμένη θετική ψυχολογία, αντλεί από και αναπτύσσει εμπεριστατωμένες ψυχολογικές προσεγγίσεις και μπορεί να θεωρηθεί η συστηματική εφαρμογή της συμπεριφορικής επιστήμης στην ενίσχυση της εργασιακής επίδοσης και της ευζωίας ατομικά, σε ομάδες και οργανισμούς. Απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ψυχικής υγείας ή παθολογικά επίπεδα άγχους και δυσφορίας (Australian Psychological Society 2018).

Πώς ορίζεται το Coaching;

Το Coaching αποτελεί την πρακτική εφαρμογή του κλάδου της Coaching Ψυχολογίας τόσο εντός ιδιωτικών συνεδριών όσο και εντός οργανισμών και επιχειρήσεων στα πλαίσια της διοίκησης, της ηγεσίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, το Coaching ορίζεται ως εξής:

Το Coaching αποτελεί μια υποστηρικτική σχέση ανάμεσα σε έναν coachee (πελάτη) που ασκεί φυσική διοίκηση εντός ενός οργανισμού και ενός συμβούλου (consultant) που εφαρμόζει ένα εύρος από στρατηγικές για να συμβάλλει στην επίτευξη στόχων που ορίστηκαν μέσα από τη συνεργασία τους (Kilburg, 1996).

Το Coaching είναι μια διαδικασία εστιασμένη στο αποτέλεσμα που ενθαρρύνει την αυτόνομη μάθηση μέσα από την συνεργατική στοχοθεσία, τον καταιγισμό ιδεών (brainstorming) και τον σχεδιασμό πλάνων (Greene and Grant, 2006).

Τo Coaching είναι μια αναστοχαστική διεργασία ανάμεσα σε coaches και coachees η οποία βοηθά και διευκολύνει τη θετική αλλαγή μέσα από τον διαρκή διάλογο με σκοπό την επίτευξη επαγγελματικών και προσωπικών στόχων (Lai, 2014).

Σύμφωνα με το Association for Coaching, το Coaching είναι μια διαλεκτική διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης η οποία ενισχύει την επίγνωση, την επίτευξη στόχων και διευκολύνει την αλλαγή. Είναι μια συνεργατική και συστηματική διαδικασία, εστιασμένη στην λύση, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα κατά την οποία ο Coach διευκολύνει την ενίσχυση της απόδοσης στην εργασία, την απόκτηση της εμπειρίας, την αυτόνομη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη του coachee.

Σύμφωνα με το Hellenic Coaching Association / European Mentoring & Coaching Council, το Coaching είναι μια δημιουργική διεργασία που επιδιώκει να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους να αναπτυχθούν και να επιτύχουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν. Μπορεί να εστιάζει τόσο σε άτομα όσο και σε ομάδες και ασχολείται με θέματα επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης.

Σύμφωνα με το International Coach Federation, το Coaching είναι η σύμπραξη σε μία δημιουργική διαδικασία σκέψης που εμπνέει τους ανθρώπους να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δυνατότητες. Το Coaching είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία που διαφέρει από την ψυχοθεραπεία, τη συμβουλευτική, το mentoring και την εκπαίδευση. Έχει αναδειχθεί σε μια σημαντική επιστήμη και πρακτική που απελευθερώνει και αναπτύσσει τις ικανότητες των ανθρώπων.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Australian Psychological Society (2018) Definition of coaching psychology. Available www.groups.psychology.org.au/igcp/ (9, July2018).

Grant, A. M., & Cavanagh, M. (2007). Evidence-based coaching: Flourishing or languishing? Australian Psychologist, 42(4), 239-254.

Grant, A., (2006). A personal perspective on professional coaching and the development of coaching psychology. International Coaching Psycholgoy Review, Vo. 1 (1): 12-22.

Grant, A.M. & Palmer, S. (2002). Coaching Psychology. Workshop and meeting held at the Annual Conference of the Division of Counselling Psychology, British Psychological Society, Torquay, 18 May.

Greene, J. & Grant, A. (2006). Solution-focused coaching: Managing people in a complex world (2 ed.). London: Pearson Education Ltd.

Kilburg, R. (1996). Toward a conceptual understanding and definition of executive coaching. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 48(2),134-144.

Lai, Y. (2014) Enhancing Evidence-based Coaching Through the Development of a Coaching Psychology Competency Framework: Focus on the Coaching Relationship. School of Psychology, University of Surrey, Guildford, U.K.

Palmer S., & Whybrow A., (2006). The coaching psychology movement and its development within the British Psychological Society. International Coaching Psycholgoy Review, Vo. 1 (1): 141-156.

Passmore, J. (2010). A grounded theory study of the coachee experience: The implications for training and practice in coaching psychology.International Coaching Psychology Review, 5(1), (pp. 48-62).

Stober, D., Grant, A., (2006). Introduction. ΣτοStober, D., Grant, A., (ed).Evidence Based Coaching Handbook. Putting best practices to work for your clients. Wiley, US & Canada.